เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ
มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าทุกชิ้นรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ยกเว้นมุ้งลวดและกระจก
  • ผู้ซื้อต้องแสดงชื่อและแจ้งเบอร์โทรศัพท์เมื่อขอรับบริการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณาและผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายในการรับคืนสินค้า เมื่อบริษัทฯ พิจารณารับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายของบานประตูและหน้าต่างจากกรณีเหล่านี้

  •  ความเสียหายอันเกิดจากการใช้และหรือติดตั้งผิดไปจากการใช้งานตามปกติ เช่น 

การทำสีและตกแต่งดัดแปลงบานประตู-หน้าต่างที่มิได้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

หรือสาเหตุอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น

  • ความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือแผ่นดินไหว 

หรือความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมี แม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นระหว่างเวลารับประกันก็ตาม

  • ความเสียหายที่เกิดจากลักษณ์ทางกายภาพของสินค้าที่ถูกดัดแปลง เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามคุณสมบัติและโครงสร้างตลอดจนความแข็งแรง ของบานประตู-หน้าต่างเกิดการเสียหาย เช่น บานประตูถูกตัดออก เป็นต้น
  • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่ารื้อถอน ค่าติดตั้งใหม่ หรือค่าขนส่ง

ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจกับ นโยบายเปลี่ยนสินค้าและนโยบายการรับประกันสินค้า

preloader