เจ้าหน้าที่สนับสนุนและบริการด้านเทคนิค

Job brief

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ไม่ต่ำว่า ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านประกอบ ติดตั้ง อลูมิเนียม
 • สำหรับประตูหน้าต่างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, Power
 • Pointได้ดี (ถ้าใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้งานช่างอลูมิเนียม สามารถใช้เครื่องมือช่างได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้กับกลุ่มคมทุกประเภท อาทิ
 • ช่าง, เจ้าของร้าน, ฝ่ายขาย, ผู้ขาย (ถ้าใช้ภาษาอังกฤษ
 • เบื้องต้นได้ จะพิจรณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบการเลือกสินค้าเพื่อการขาย
 • สนับสนุนและให้ความรู้กับฝ่ายขาย ลูกค้า ช่าง ผู้ใช้งานทุก
 • ประเภท ให้ เข้าใจสินค้าอย่างละเอียด
 • ร่วมตรวจสอบคุณภาพของผู้ขายและสินค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายเพื่อให้มีสินค้าสำหรับขาย
 • ตัดสินและแก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาด้านเทคนิค
 • รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมด้านเทคนิคภายในและภายนอก
 • บริษัทฯงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ตามลำดับชั้น ให้คำแนะนำในด้านเทคนิคแก่แผนกหรือฝ่าย
 • ต่างๆควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
 • มาตรฐานและวิธีการที่ กำหนด
 • เป็นผู้นำในการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการทำงานด้านเทคนิค

Apply for this position

preloader