จนท.ตรวจสอบภายใน

Job brief

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบภายนอกไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหารงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่โรงงานกาญจนบุรีได้เป็นครั้งคราว
  • ถ้ามีวุฒิบัตร CIA/CPA  หากมีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม SAP เคยทำโรงงานผลิตอุตสาหกรรม และ ขายให้ห้าง
  • ขับรถได้มีใบขับขี่,ภาษาอังกฤษ (พอใช้ได้ขึ้นไป)

ลักษณะงานโดยย่อ

  • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบริษัทฯทุกแผนกให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบรายงานตรงแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯประสานงานทีมตรวจสอบภายนอก

Apply for this position

preloader