IT SUPPORT ปฏิบัติงาน จ.กาญจนบุรี

Job brief

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปวส.หรือปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่
  • หากเคยผ่านงานระบบ ISO และระบบ  SAP มาพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร แก้ไขปัญหาระบบงานอินเตอร์เน็ต

Apply for this position

preloader