มั่นใจในผลิตภัณฑ์ วินโดว์ เอเชีย ด้วยมาตรฐาน มอก.

“Window Asia การันตีคุณภาพของสินค้าด้วยมาตรฐานสากล และมาตรฐาน มอก.”

วินโดว์ เอเชีย ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมและยูพีวีซี ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบสั่งผลิต
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน เนื่องจาก วินโดว์ เอเชีย ได้ใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงในการผลิต
พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เลือกใช้วัสดุที่ได้คุณภาพ ดำเนินงานทุกกระบวนการภายในโรงงานที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ทุกรายการก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกท่าน


วินโดว์ เอเชีย ได้ทำการส่งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบ มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการยืนยันและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าทุกท่าน และเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์จากวินโดว์ เอเชีย ได้ผ่านการรับรองมอก.
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยการทดสอบจะมี 5 หัวข้อ ดังนี้

 1. การทดสอบการรั่วซึมของน้ำ (Water Penetration)
 2. การทดสอบการรั่วของอากาศ (Air Leakage)
 3. การทดสอบความต้านแรงลม (Wind Load Testing)
 4. การทดสอบการรั่วซึมของน้ำ (ซ้ำ) (Water Penetration – Repeat)
 5. การทดสอบการรับแรงพิสูจน์ (Proof Load Testing)

 

 • การทดสอบการรั่วซึมของน้ำ (Water Penetration)

เป็นการทดสอบโดยการฉีดพ่นน้ำไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแรงดันที่เริ่มจาก 0 พาสคัลเป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เปียกและตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่
จากนั้นเพิ่มแรงดันน้ำขึ้นในทุกๆ 5 นาทีไปจนถึง 300 พาสคัล และตรวจสอบการรั่วซึมอีกครั้ง

 • การทดสอบการรั่วของอากาศ (Air Leakage)

ทดสอบด้วยการเปิดและปิดช่องที่อากาศสามารถเข้าได้ และทำการเพิ่มความดันเข้าไปในห้องทดสอบ จนถึงความดันสูงสุดที่ 300 พาสคัล
ทำการวัดผลการไหลของอากาศในแต่ละขั้นของความดัน ทดสอบต่อด้วยการปิดผนึกข้อต่อของผลิตภัณฑ์ด้วยเทปกาว และทดสอบซ้ำอีกครั้ง
จากนั้นวัดและบันทึกผลการไหลของอากาศเช่นเดิม และคำนวณหาค่าอัตราการรั่วของอากาศของผลิตภัณฑ์

 • การทดสอบความต้านแรงลมและแรงพิสูจน์ (Wind Load & Proof Load Testing) 

ความดันที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นทั้งความดันด้านบวกและด้านลบ เป็นการทดสอบภายใต้การปิดรอยต่อต่างๆ ของขอบบานหน้าต่างด้วยเทปกาว
โดยทดสอบสูงสุดถึง 2000 พาสคัล และทดสอบการรับแรงพิสูจน์จะใช้ความดันบวกและด้านลบที่ 1.5 เท่าของความดันที่ใช้ทดสอบความต้านแรงลม

 

จากการทดสอบทั้ง 5 ขั้นตอน ผลการทดสอบคือ ผลิตภัณฑ์ของ วินโดว์ เอเชีย ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก.744-2563 ซึ่งคือ ไม่มีการรั่วซึมของน้ำ
ไม่มีการรั่วซึมของอากาศ มีความต้านทานต่อแรงลมและความดัน สภาพชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ
ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบและหลังการทดสอบเรียบร้อย

 

โดยผลิตภัณฑ์ของวินโดว์ เอเชียที่ผ่านการรับรอง มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) คือ บานช่องแสงยูอะลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
ยังได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานที่ศูนย์ทดสอบประตูหน้าต่างและผนังกระจกสำหรับงานอาคาร โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 


 

“การันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากวินโดว์ เอเชีย ด้วยการรับรองมาตรฐานระดับสากล” 

วินโดว์ เอเชีย ได้ดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กรภายใต้มาตรฐานของ ISO ซึ่งจะรวมไปถึงการจัดการระบบคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานสากล ISO ที่ทางวินโดว์ เอเชียได้รับ มีดังนี้ 

 

 • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
  – เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ สามารถจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ
  ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าทุกกระบวนการนั้น ได้รับการควบคุมอย่างรอบคอบ และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน
  เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรจะต้องรู้หน้าที่ของตน รู้ถึงขั้นตอนต่างๆ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015)
  – เป็นระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
  พร้อมดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมไปถึงความสามารถจัดการงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (ISO 45001 : 2018)
  – เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการปกป้องและส่งเสริมทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กรและบุคลากรภายในองค์กร
  โดยองค์กรจะต้องมีมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดหาสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยสูง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
  เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการรับประกันสภาพการทำงานที่เหมาะสม ให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากมาตรฐานสากล ISO แล้ว วินโดว์ เอเชีย ยังได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ใน ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเช่นกัน

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และมีการทบทวนเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามมาด้วยการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ นับว่าเป็นระดับที่บ่งบองว่า วินโดว์ เอเชีย เป็นองค์กรและโรงงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ

ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ และเลือกใช้ประตูหน้าต่างของวินโดว์ เอเชีย ได้อย่างไร้กังวล ด้วยการผ่านการรับรองทั้ง มอก. และมาตรฐานสากล ISO
ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน วัสดุที่แข็งแรง เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ประตูหน้าต่าง ของเรามีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานขั้นสูงสุด
และเราเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน

 

 “WindowAsia ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม และ ยูพีวีซี แบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน” 

ประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ครบทุกมาตรฐาน เชี่ยวชาญเพื่อบ้านทุกหลัง

 

————————————————————————————————————————————–

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร : 061-419-3518 / 086-366-8516
Email : [email protected]
Website : Window Asia
Facebook : Window Asia Official
Line : @windowasia
Youtube : Window Asia Public Company Limited

————————————————————————————————————————————–

ประตูหน้าต่างยูพีวีซี : คลิกเพื่อดูสินค้า
ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม : คลิกเพื่อดูสินค้า

 

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Site Analytical / Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Site Functionality Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเรา เช่น การลงทะเบียน การล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยคุกกี้ในประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ จะส่งผลให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

บันทึกการตั้งค่า
preloader